Kvvk metni

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanılmasına İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanılmasına ilişkin Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“KVKK”] çerçevesinde, kişisel verilerinizin korunması ve kullanımı esasları hakkında sizleri bilgilendirmek, aydınlatmak isteriz. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Şirketimiz, müşteri, tedarikçi, çalışan, işyeri ziyaretçileri vb. tüm iletişim içinde olduğumuz kişilerin bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir.

Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerimiz sırasında, sizlerden herhangi bir vesile ile aldığımız kişisel verileriniz bakımından mevzuat çerçevesinde, Şirketimiz, “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir. Veri Sorumlusu olarak unvan ve iletişim bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir:

Unvan : Orhan BİNGÜL

Adres : Atatürk Bulvarı NO:79-81/D Çanakaya Ankara

Şirketimiz ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz, KVKK düzenlemelerine ve işbu Aydınlatma Metni esaslarına uygun şekilde, faaliyetlerimiz ile bağlantılı olarak ve sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin ifası, sizlerle olan irtibatımızın sağlanması çerçevesinde, işlenebilecek, saklanabilecek, yurt içi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, güncellenebilecek, devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları çerçevesinde, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, fatura ve teslimat adresleriniz, paylaşılmasına onay verdiğiniz sair bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik sair birtakım verilerinizi işlemekteyiz.

Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor mu?

Kişisel verileriniz hiçbir şekilde ticari bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve/veya böyle bir amaçla üçüncü kişilere devir edilmeyecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahibi olarak aşağıda sayılan haklara sahip bulunmaktasınız:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
- KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
- Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

 E- posta adresi : info@ladessaksesuar.com.tr

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz. Taleplerinize ilişkin başvurularınızda, taleplerinizin açık ve anlaşılır şekilde yazılmış olması, taleplerinizin şahsınız ile ilgili olması ve kimlik, adres bilgileriniz ile kimliğinizi tevsik edici belgelerinizin başvurunuza eklenmesi gerekmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması Süresi Ne Kadardır?

Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekle birlikte, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Süreli şekilde açık rızanın mevcudiyeti halinde, sürenin sonunda kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Sözleşmesel bir ilişkinin varlığı halinde kanuni zamanaşımı süreleri sonuna kadar kişisel veriler muhafaza edilmektedir.

İş hukuku mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, iş güvenliği mevzuatı, vergi mevzuatı, gümrük mevzuatı vb. kanuni sürelerin varlığı halinde, ilgili kanuni sürelerin bitiminden sonra kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Şirketimiz işyerlerindeki kamera kayıtları 10 günlük dönemler halinde silinmektedir.